گراناز مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 13 5 3 1 113 حاج محمدرضا جعفری سرچشمه سید مهدی حسینی
2 یوتا پارسه م براری گراناز 4 1 0 0 59 زهیر عباسی سید مهدی حسینی