هانیه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 لادی ماه م دلرد هانیه 14 2 4 1 34 محمدرسول و وای سا شیرمحمدلی حاجی محمد نوایی
2 ماریا م لهن گرین هانیه 14 1 0 4 16 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری
3 لادی گیزیا م اسپشیال باند هانیه 7 1 0 1 10 مبین وماریا کلته بهروز ایری
4 لادی هانی ن جانادل هانیه 2 0 1 0 4 مبین کلته محمداسلم محمدی