مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
خط شکن خوجه محمد صفایی عظیم مهرانی 1550 53.0 8 01:48.940
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ماریل امانگلدی و میکائیل یارعلی حکیم بردی اندروا 1000 50.0 7 01:06.840
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
عقاب مهرنیا خندان امید یزدانی 1000 52.0 6 01:08.880
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
توتوی یوسف قزل حکیم بردی اندروا 1000 50.0 9 01:06.490
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1000 52.0 7 01:03.240
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 52.0 7 01:02.100
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
فرانکل مرحوم حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی 1000 51.0 8 01:01.130
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آن دوای اسنات امیرحسین وبلال آق بهمن قربانی 1000 50.0 4 01:03.150
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
تایلان متین گوگ اسماعیل کوچکی 1000 52.0 7 01:14.250
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آرنیکا المیرا قلندرمحله احمد خوجملی 1450 51.0 8 01:38.140
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
رعنا یعقوب دمبان اراز زارعی کسلخه 1000 51.0 5 01:02.020
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
اورلیا حاج اسماعیل پقه اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 6 01:01.360
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رعنا اراز قربان ساری زاده اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 2 01:02.660
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
یازقوش فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52.0 12 01:14.690