چابکسوار رامین آق آتابای
137
8
5
13
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/30
سویگین مبتدی حاجی رحیم میرابی شهرام خوجملی 1000 50.0 3 / 6 01:05.520 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
ایرامینم نبرده محمدصفا و شهاب کلته بهمن اونق 1000 52.0 7 / 11 01:05.060 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
اوچی2 مبتدی و نبرده رشید سیدی قوجق اسکندر خوجملی 1000 52.0 7 / 12 01:14.120 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/16
سایلان قرنجیک از 24 تا 46 ایوب قوانج زاده ساری اونق 1000 54.0 6 / 8 01:10.040 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
بیسکای نبرده سارینا شیخ وعالیه قزل طواق بردی خوجه پور 1000 50.0 1 / 9 01:04.170 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
ایرامینم نبرده آنه گلدی اونق بهمن اونق 1000 52.0 7 / 11 01:05.660 -