مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
یوتاب حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری 1600 50.0 10 01:53.480
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مسترواندرفول حسین آیت اللهی مصطفی عطایی 1700 52.0 7 01:58.890
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
دان سولو بردیا بیهقی نوربردی اندروا 1200 50.0 7 01:19.440
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
شلیک حاج غفور پقه عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 3 01:05.240
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
کرال ایوب متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی 1000 54.0 6 01:13.320
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
تکرو2 طاهر امیری شهرام خوجملی 1000 50.0 8 01:08.960
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی 1000 0.0 3 01:03.040
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
دومنیک محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1000 52.0 1 01:01.970
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
گان وست وحید فراهانیان عبدالغفور جرجانی 1000 53.0 1
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
آتابیگ کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال 1000 52.0 3 01:07.840
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
گل فایتر سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی 1000 52.0 2 01:13.390
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
استاراسکای حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی 1550 53.0 2 01:43.960
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
وسوسه یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 4 01:39.230
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
مهسانور حاج امید چیره نور عبدالعزیز مهرانی 1000 2.0 2 01:04.160
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
آرس محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 1 01:00.110
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
آسپایر عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی 1200 50.0 3 01:15.510
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
خوش تیپ محمد غراوی اسماعیل خوجملی 1000 54.0 6 01:02.290
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
سودانور دده وحاج حبیب وحاج امید چیره نور رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 5 01:03.120
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مانلی2 مصطفی رضایی غفور خوجملی 1000 50.0 5 01:03.650
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
رویال لاین محمدحسام و اویس مارامایی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 7 01:06.030
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 1 01:01.600
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
آتایار سرکارخانم سولماز خرمالی نوریقدی یلقی 1000 52.0 3 01:08.790
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
دازمارال غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد رشید عطایی 1000 50.0 1 01:00.290
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
نامبروان محمد وفرهاد آقامحمدی مهدی صادقی 1000 52.0 7 01:07.730
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
بادیگارد مرحوم حاج میرزا هیوه چی سبحان پقه 1000 0.0 8 01:14.140
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
پروانه زمان آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 51.0 6 01:15.430