چابکسوار عبدالخالق چپرلی
580
82
64
68
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هپی فیل از 8 تا 30 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی 2200 0.0 3 / 11 02:27.750 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
سیگل از 24 تا 48 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده 2200 0.0 7 / 9 02:31.320 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
سیگل از 22 تا 40 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده 1000 0.0 2 / 10 01:00.300 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
شوگان از 8 تا 50 مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 9 / 10 01:03.380 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
رگال اکزاکتیو هندیکاپ کمال قربانی رحیم بردی مهرانی 1600 50.0 6 / 7 01:45.470 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
توفنده هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی 1600 55.0 6 / 8 01:46.020 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هیلدا از 20 تا 256 حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی 1600 0.0 8 / 9 01:51.830 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
تکتوم از 18 تا 32 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1550 0.0 7 / 11 01:45.560 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
گل سما از 0 تا 32 حاج قره کردی بهمن اونق 1000 0.0 4 / 12 01:03.770 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
غیورخان از 0 تا 22 مهندس خاکباز سید جمال میردهقان 1000 0.0 4 / 7 01:11.930 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
رومن وات هندیکاپ حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق 1500 56.0 3 / 7 01:37.170 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
مهرنوش هندیکاپ نوری تکه مجید خوجملی 1000 50.0 4 / 11 01:00.300 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
هیلدا از 10 تا 66 عبدالله غراوی عبدالله غراوی 1000 0.0 10 / 12 01:03.730 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
لاکی رانر هندیکاپ مهندس بقایی احسان پایدار کورش بابازاده 1500 56.0 4 / 6 01:36.760 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
سیلوان از 8 تا 40 مسعود مجمع امیر جعفرپور 1000 0.0 11 / 11 01:08.040 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
لیدی اسکای از 16 تا 32 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی 1000 0.0 9 / 11 01:01.960 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
تیمیاد از 0 تا 32 خلیل جرجانی جلال ایری 1000 0.0 7 / 9 01:05.530 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
یادبابا از 54 تا 140 زنده یاد بابا پوری نورمحمد اونق 1550 0.0 1 / 7 01:41.170 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
شورش مصدق از 0 تا 104 سید علی میر دهقان عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 2 / 6 01:10.780 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
هیلدا از 2 تا 24 عبدالله غراوی عبدالله غراوی 1500 0.0 1 / 6 01:42.710 -