مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
آی بکس ثریا فرهمند کاکا سارلی 1700 56.0 1 01:48.590
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
دزیره ثریا فرهمند کاکا سارلی 2200 53.0 6 02:22.580
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
اورتینا عبدالله حافظی حاجی محمد نوایی 2200 50.0 7 02:24.640
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
رومن وات حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق 1700 0.0 6 01:49.480
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
هایکلاس غلامعلی نانچی طواق بردی خوجه پور 1700 0.0 7 01:54.470
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
یلوه تاج محمد اشری تاج محمد عشعری 2200 50.0 4 02:33.690
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
کاتاماران ثریا فرهمند کاکا سارلی 1550 0.0 3 01:43.340
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
آی بکس ثریا فرهمند کاکا سارلی 1550 0.0 1 01:43.100
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
دزیره ثریا فرهمند کاکا سارلی 1700 50.0 3
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
دزیره ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 1 01:00.320
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
کوهی با ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 6 01:02.030
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
پگا سوس آشوربای-عیدمحمد ایگدری بایرام دردی سلاقی 1000 0.0 10 01:05.360
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
هما 1 باشگاه جلالی عبدالرحمن قربانی 1000 0.0 5 01:02.647
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
لرویا شاه عبدالظیم تاتاری شاه عبدالعظیم تاتاری 1000 0.0 4 01:05.310
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
کاتاماران ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 4 01:03.100
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
روپا جلیل نوری زاده رحمت الله رجال 1000 0.0 6 01:09.170
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
آی بکس ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 1 01:02.580
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
بلاروس حیدر یلقی رحمان اورگلی 1000 0.0 8 01:08.810
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
مایه اسکندر شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 0.0 6 01:15.400
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
کوهی با ثریا فرهمند کاکا سارلی 1550 0.0 4 01:49.570
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
گلشاد 3 قوتلی باستان نظرمحمد گوگ نژاد 1000 0.0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
آی بکس ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 2 01:02.750
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
آی سودا عبدالمجید قربانی رحمت الله رجال 1550 0.0 10 01:54.040
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
کوهی با ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 7 01:04.220
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
آی سودا عبدالمجید قربانی رحمت الله رجال 1000 0.0 2 01:07.360
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
مای انجل ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 1 01:00.110
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
کاترینا1 جمشید کر بهمن اونق 1000 0.0 2 01:01.920
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
آی بکس ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 6 01:03.250
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
تیک آف عبدالقیوم عطازاده و رضا علایی قوجق رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 0.0 9 01:16.620
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
دزیره ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 5 01:00.160