مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
استیو احمد بالاخان نوری قورچایی 1600 52 4 01:45.53
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مشکل عبدی پقه احمد ایری 2200 57 5 02:26.54
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دازقوش دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری 2200 50 5 02:26.07
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تری گر آنه محمد کسلخه قارمحمد گری 1000 52 4 01:04.30
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1000 53 5 01:08.86
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی 1000 54 7 01:01.65
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازمارال احسان و ایمان غراوی احمد ایری 1000 50 6 01:00.19
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی 1000 52 5 01:02.89
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کوئین کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50 6 01:04.45
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اکسیر حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی 1000 53 2 01:00.81
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
باب جوی محمد ظفریان بهروز ایری 1000 52 3 01:01.58
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1200 50 4 01:13.43
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آیهان 2 دنیز شیرمحمدلی و محمد نصیر گری بهروز ایری 1550 52 5 01:39.60
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ساقه عاشور قربان پور احمد ایری 1000 50 2 01:01.81
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گل آی جهان محمد امین و سینا ایری بهروز ایری 1550 50 6 01:45.99
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازقوش ابراهیم پقه بهروز ایری 1200 52 2 01:12.53
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لرداسفینکس عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی احمد ایری 1200 54 7 01:12.89
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازقوش ابراهیم پقه بهروز ایری 1550 52 6 01:40.84
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1200 52 7 01:11.38
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 52 7 01:00.75
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51 1 01:09.83
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سویلای حاج محمد سلاق یوسف ایری 1000 50 8 01:03.54
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
باب جوی بهزاد حیدری بهروز ایری 1000 52 1 01:01.11
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مارقوش قره تپه امید فرود و نوری عطایی حمید فرود 1200 52 4 01:27.67
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یلدا مختاری یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1000 50 5 01:17.15
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پریزمتیک سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان 1200 54 5 01:13.36
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گزل شاه دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل 1000 50 10 01:05.66
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پرسا السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 51 5 01:01.90
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 52 1 01:00.52
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جانام احسان ایزدی احمد ایری 1000 52 9 01:02.54
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
خان بولگ حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور 1600 53 1 01:56.43
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1000 52 5 01:01.07
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
یاشار بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 53 3 01:13.83
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سردارخان صوفیان احمد نیازی بهنام تاجی زاده 1000 53 8 01:14.68
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دازمارال مجید و صمد غراوی احمد ایری 1600 50 7 01:45.45
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
دازتاجر حاجی عطا جرجانی رضا تیرغم 1000 53 5 01:03.34
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو احمد ایری 1600 55 4 01:56.22
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جانام احسان ایزدی احمد ایری 1000 52 8 01:01.52
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1600 55 6 02:00.41
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد 1600 55 9 01:45.86
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 51 3 01:11.83
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پهلوان سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا 1200 53 6 01:12.60
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
الوسی حاج میرعلی میرزاعلی تیمور میرزاعلی 1600 52 8 01:48.07
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50 10 01:04.30
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
میس گلد قادیر گلچشمه ابراهیم قلرعطا 1000 50 5 01:03.51
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی 1200 52 4 01:11.37
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی هان حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1200 52 6 01:14.38
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1200 53 8 01:16.03
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52 3 01:23.45
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ایزابوی حسام و الهام آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1200 54 1 01:14.50
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یاشار شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1000 54 4 01:02.81
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عروسک تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی 1000 50 3 01:04.97
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مسترجی اراز محمد و محمود محمد آلق حکیم بردی اندروا 1000 52 1 01:02.98
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 54 6 01:15.55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهسانور مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی 1000 51 10 01:06.76
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
دازتاجر محمد تیرغم و کاکاجان جرجانی رضا تیرغم 1000 53 9 01:07.48
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آیدا عمر مهرانی عمر مهرانی 1000 50 9 01:09.40
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تری گر کاکاجان پقه یونس کسلخه 1000 52 6 01:06.76
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50 1 01:13.17
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1200 50 9 01:18.62
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 52 5 01:24.37
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مشکل عبدی ملا پقه احمد ایری 1550 56 3 01:40.45
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عروسک تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی 1000 50 6 01:07.20
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
الوسی گلدی میرزاعلی کمال واج 1550 54 4 01:47.93
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
پهلوان سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا 1000 53 7 01:02.95
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1200 53 5 01:15.84
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نجیب خان آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی 1200 56 1 01:11.58
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دل آراجلیل سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال 1200 52 1 01:26.95
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سردارخان صوفیان متین ارازی بهنام تاجی زاده 1200 53 5 01:28.26
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1200 50 6 01:14.40
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
باب جوی دانیال سلیم و داود ظفریان احمد ایری 1000 52 5 01:05.69
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1200 51 4 01:15.96
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سلطانه ابراهیم جرجانی جمشید جرجانی 1200 50 8 01:17.42
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری 1200 52 9 01:16.30
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکای کویین حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز یوسف ایری 1200 52 9 01:15.71
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سلطانه ابراهیم جرجانی جمشید جرجانی ۱۲۰۰ 50
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
فونگ هج نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی 1200 52 5 01:15.41
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قلیچ بابا حاج رشید سالاری توماج رحیم بردی مهرانی 1200 53 7 01:14.49
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مارادونا فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52 2 01:05.42
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیلوراستارخجم محمد طاها و حسین خوجملی اسکندر خوجملی 1000 51 4 01:15.64
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شاه سوین دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری 1200 50 6 01:17.31
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
المینا مرحوم حاج علی و حاج اراز قلی صداقت رسول صداقت 1000 50 7 01:04.81
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آلچی بای حاجی دده قره ئی احمد قلی قربانی 1000 52 7 01:02.61
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
میس گلد آی تکین میکائیلی ابراهیم قلرعطا 1000 50 5 01:04.96
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بالریانقاق عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52 3 01:06.12
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
نجیب خان علی صولتی مهدی نوایی 1000 52 1 01:01.12
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
صدف ارمشی متین و آرمین ارمشی نوریقدی یلقی 1000 50 8 01:17.06
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلن ناز مرحوم تاجقلی عطاگزلی رشید عطایی 1000 50 11 01:06.16
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
الوسی عبدالغفور و رئوف پقه یعقوب زارعی کسلخه 1000 54 4 01:05.35
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گل بهارجان فاروق و محمد امین سقر اسماعیل کوچکی 1000 50 10 01:08.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی 1000 52 6 01:06.44
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 54 5 01:03.72
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نازجرن احمد گرگانی نیا رشید عطایی 1000 50 1 01:05.96