مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1600 52.0 4 01:43.900
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رویال کلاسیک امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا 1200 55.0 6 01:11.850
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پی کاسو حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی 1200 52.0 4 01:12.110
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
چکامه سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی 1600 51.0 5 01:46.430
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بازنوش قره بولاغ امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری 2200 55.0 2 02:24.640
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اکسلنت شادروان طاهر کوچکی محمد آق ارکاکلی 1000 52.0 2 01:01.800
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نیو کلاسیک مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52.0 3 01:04.260
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بن جوی ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1600 54.0 2 01:43.170
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آنیک ایلیاد و بهزاد و امید اوده رسول خرمالی 1700 50.0 6 01:52.730
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرای گزل محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب خان محمد چپرلی 1600 50.0 6
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی حاجی آنه محمد یزدانی 1000 50.0 3 01:08.470
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تماشا کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت 1000 52.0 2 00:59.640
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
طاهانور مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی 1000 53.0 1 01:01.440
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آیدا مرحوم شفیق و رضا مهرانی عمر مهرانی 1000 50.0 10 01:06.220
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
وای وای جلال کلته ضیاء سخاوت 1000 55.0 4 01:01.130
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرس دکتر رزیتا امیری فر رشید روشنی 1000 52.0 8 01:00.560
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گنجلر عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50.0 4 01:01.760
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
شلیک عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1550 55.0 3 01:39.160
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1200 51.0 5 01:12.660
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تاسارا عاشر مهروز و اراز زارعی کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 6 01:04.920
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رویال کلاسیک امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا 1200 56.0 1 01:10.870
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گل زیبا یاسر جرجانی امید جرجانی 1550 51.0 9 01:44.980
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تایفون آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1200 55.0 1 01:12.430
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی 1550 52.0 3 01:37.800
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 52.0 6 01:10.600
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بای بای گزل علیرضا شیری کاکا سارلی 1000 52.0 4 01:00.040
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
المنار حاج عبدی سید مختوم تویلی قربانی 1000 52.0 2 01:01.290
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی 1000 54.0 2 01:09.870
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آسپایر رمیصا و سما عالی عبدالعزیز مهرانی 1550 53.0 5 01:39.070
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1550 52.0 2 01:40.930
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سرگل2 محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 7 01:03.480
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
منوکید عبدالله بابایی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 2 01:00.810
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آرام امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 4 01:15.410
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
تایم هج جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی 1200 53.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سرگل2 محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 7 01:04.350
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 50.0 2 01:01.710
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آتام حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 55.0 6 01:01.680
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فرانه عبدالغفار روشنی جمشید روشنی 1000 50.0 9 01:09.580
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرگار میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 7 01:01.620
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ماه سلطان مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 8 01:02.030
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پرگار نعمت الله بستان سرا رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 7 01:13.630
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1600 52.0 4 01:43.890
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الیف ناز ابراهیم محمد آلق قارمحمد گری 1000 53.0 4 01:00.870
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
گلسا ناصر کلته رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 2 01:13.500
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
استاربوی شاهین مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 53.0 4 01:25.060
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 54.0 2 01:14.050
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل پسر طاها سعید پور و برسام حمزه نوا عبدالخالق ایری 1000 52.0 5 01:03.870
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1600 52.0 2 01:39.520
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ال قوش مرحوم عبدالجبار شهروز ناصر حاجی زاده 1000 50.0 7 01:05.080
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رایکا محمد تقی شالیها جمشید مختومی 1600 53.0 3 01:42.690
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1200 55.0 5 01:12.910
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1600 56.0 3 01:40.650
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1200 52.0 2 01:12.890
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:01.020
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 50.0 3 01:03.110
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رویال کلاسیک ایمان و امیرعلی عرب کمال قولرعطا 1000 55.0 3 01:00.780
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پرگار حاجی مراد کردی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 4 01:01.060
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تایفون آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 6 01:02.590
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بهزاد خوجملی 1000 50.0 3 01:03.710
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آسپایر عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی 1600 51.0 2 01:41.830
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ال قوش حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده 1600 50.0 4 01:47.200
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی 1000 56.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گل آشورآباد اسحاق و احسان یمودی بهروز کمی 1000 51.0 4 01:02.430
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1200 52.0 5 01:12.250
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آتام حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:02.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بوران کلهر حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار 1000 50.0 8 01:17.000
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لاکی بویز عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 3 01:10.610
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 8 01:01.440
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بلک حمید حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1600 55.0 4 01:44.970
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1600 52.0 1 01:40.700
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 5 01:02.110
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده 1200 54.0 1 01:24.800
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تاتیا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51.0 1 01:01.330
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
نیمار مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری 1000 52.0 3 01:01.150
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52.0 1 01:03.190
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ایل طاها خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق 1200 55.0 1 01:12.760
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رونین سروین بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 54.0 1 01:11.900
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سل اشتون مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی 1200 52.0 7 01:15.260
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی 1200 51.0 1 01:22.690
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سلطانه محمدامین و متین جرجانی جمشید جرجانی 1200 51.0 7 01:17.570
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده 1000 54.0 1 01:11.590
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
یاشار2 مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1000 52.0 1 01:04.530
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 4 01:05.500
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده 1000 52.0 8 01:16.370
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مبارک منصور و سلما ایری عبدالعزیز مهرانی 1000 55.0 1 01:03.190
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 52.0 7 01:06.680
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
طاهاهورس سینا و محمد امین ایری احمد ایری 1000 52.0 4 01:03.340
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1000 50.0 7 01:03.930
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوچینی امیر حسین اسلام کیش رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 4 01:15.770
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52.0 5 01:06.890
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اریس امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری 1200 51.0 9 01:17.460
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلدن ری بهمن میرزاعلی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 7 01:06.860
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طلادار رضا حاجی زاده و بهاالدین صحراگرد محمد آق ارکاکلی 1200 54.0 2 01:12.450
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شلیک پهلوان رضا توماچ رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 4 01:14.320
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آتام حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:03.540
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ساواش کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1550 52.0 5 01:41.590
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
شورش محمدامین و آرمین و محمد طاها توماج اله قلی توماچ 1550 53.0 5 01:50.710
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سلطانه ابراهیم جرجانی جمشید جرجانی 1550 50.0 3 01:43.930
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ایلوسیو حامدسوقی و قادر معین بهرام خانقلی زاده قزل 1000 60.0 2 01:00.340
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1200 50.0 6 01:14.740
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اکسلنت مایا مختومی امانقلی خوجملی 1000 52.0 4 01:04.110
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1200 50.0 3 01:26.380
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ماه سلطان فرزاد کاظمی(کاکاجان) رحیم بردی مهرانی 1200 55.0 2 01:13.310
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تیپ انتل مرحوم صالح بردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1200 54.0 8 01:15.910
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تیکا امیر رضا و غفار دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 50.0 4 01:04.700
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
گلدن استیت رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی 1000 52.0 6 01:02.070
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نادال مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1000 55.0 4 01:00.760
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تابنده محمد صفا صانعی کاکا بنداد 1200 54.0 2 01:15.390
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بن جوی ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1200 52.0 6 01:14.780
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازقوش ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 6 01:15.340
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1200 55.0 4 01:18.020
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ریحانا مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی 1000 56.0 4 01:02.320
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1200 55.0 4 01:14.460
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اشکان خان محمد پقه رمضان آچاک 1200 52.0 6 01:13.840
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1000 52.0 8 01:04.130
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 1 01:03.810
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ترکمن ناز حاجی نازدردی سوقی ناز محمد قره داشلی 1000 50.0 6 01:18.240
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل نسیم شادروان عبدالغفور گل عبدالرحمان مختومی 1000 51.0 2 01:03.780
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تای سوران آرمین قزل عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 1 01:02.480
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
الیف ناز ابراهیم جرجانی قارمحمد گری 1000 55.0 1 01:01.050
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
بای بای گزل علی رضا شیری کاکا سارلی 1000 50.0 1 01:02.750
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
گل بوته مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 51.0 2 01:03.240
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
پرسا السا و الینا آرخی مهران خوجملی 1000 51.0 6 01:04.140
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آیدا عمر مهرانی عمر مهرانی 1000 50.0 9 01:09.160
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
برن توران حاج امیر حافظی کمال قربانی 1000 53.0 2 01:01.230
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
دل آرا 3 سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال 1000 51.0 4 01:14.460
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ونوس سرمدی آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:17.050
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1000 50.0 7 01:05.540
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
براون استار رضا قربانی اسماعیل کوچکی 1000 51.0 4 01:04.270
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ایزابوی حکیم ارکاکلی عبدالرحمن قربانی 1000 54.0 4 01:04.180
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تیزاب صحرا امین و طاها کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 6 01:06.170
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اطلس سروش آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 6 01:17.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عقیق لیدی باشگاه سوارکاری عقیق بهنام خانقلی زاده قزل 1000 52.0 8 01:03.220
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تابنده شمس الدین خاک پور کاکا بنداد 1000 53.0 3 01:03.630
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تماشا مرحوم نورالله ایشان سیدی عبیدالله سخاوت 1000 52.0 5 01:03.480
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
الیف ناز ابوطالب و هانیه و سامیه جرجانی قارمحمد گری 1000 53.0 2 01:01.350
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 56.0 2 01:02.160
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سرکش پوریا حمید وفرهاد نوروزی پرورش اسب یاسین یاسر 1000 54.0 7 01:15.020
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گل بوته مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی 1000 51.0 1 01:03.400
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بازنوش قره بولاغ امید میرابی محمد شریف تاتاری 1000 53.0 4 01:03.010
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بالریانقاق عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52.0 5 01:06.120
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن استیت رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی 1000 52.0 1 01:02.260
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 54.0 2 01:12.050
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1000 55.0 1 01:01.920
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
صوت شکن اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی 1000 54.0 4 01:04.620
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سای چلنج محمد رسول تقان پور و مصطفی قربانی طاغن سیدی 1000 50.0 7 01:04.280
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گلدتیک آنجان و انه گلدی اونق خسرو برزین 1000 50.0 5 01:07.520