مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 51.0 3 01:11.400
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 53.0 2 01:11.850
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوالیه فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 3 01:12.060
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1600 51.0 2 01:45.500
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهگل امان یامپی عبدالرحمن زارعی کسلخه 2200 52.0 3 02:25.190
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اگتروس آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده 2200 53.0 3 02:24.790
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تئو ول کات حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق 1000 52.0 1 01:03.030
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اسکای لاو خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 1600 53.0 5 01:43.970
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1700 53.0 5 01:49.390
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1600 52.0 5 01:44.520
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوچربانو ایوب وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1600 50.0 3 01:44.750
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1600 53.0 3 01:58.310
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل 1000 52.0 8 01:03.370
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرگام مهر کوروش حدادی محمداسلم محمدی 1000 53.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تایم هج جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی 1000 53.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پیربابا محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1000 55.0 1 00:58.420
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1000 50.0 4 01:02.880
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پانتی ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری 1000 50.0 1 01:01.630
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گوهرناز جمال الدین ایری اراز قربان اونق 1000 52.0 3 01:00.990
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ابرو اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق 1000 53.0 6 01:01.650
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 4 00:59.530
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آیدفل سرداری محمد امین بفخم نورمحمد اونق 1000 52.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد مهدی نوایی 1200 53.0 5 01:13.560
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1550 52.0 9
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق 1550 53.0 7 01:42.420
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1200 52.0 3 01:12.660
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عروس بندر جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 50.0 1 01:01.120
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 51.0 2 01:10.980
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1550 52.0 3 01:56.090
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 4 01:41.660
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
وای وای یونس خانی ضیاء سخاوت 1200 54.0 3 01:12.610
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ریگان جواد صلواتی مهدی نوایی 1200 54.0 2 01:11.010
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1550 52.0 6 01:39.530
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
جم استون محمود زمانی کاکا سارلی 1200 52.0 3 01:09.730
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51.0 2 00:59.660
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اگتروس دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری ابراهیم بدویزاده 1550 53.0 4 01:38.490
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تراول محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی 1550 54.0 3 01:44.260
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آیدفل سرداری محمد امین بخفم نورمحمد اونق 1000 51.0 1 01:02.330
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
سوخو صالح بردی گوگ صالح بردی گوگ 1000 50.0 1 01:00.680
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جم استون علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی 1600 53.0 4 01:40.110
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1200 54.0 2 01:10.860
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سویلای مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری 1000 50.0 4 01:03.260
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0 6 01:01.920
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 54.0 3 01:01.790
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1200 51.0 2 01:12.140
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1200 51.0 1 01:14.430
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 53.0 8 01:02.780
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان سید جمال میردهقان 1000 55.0 3 01:03.100
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد 1000 55.0 5 01:01.430
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ونوس سرمدی آسا سرمدی جمشید مختومی 1000 52.0 6 01:13.780
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پیربابا محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1000 57.0 1 00:59.000
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اگتروس فرسام و آرتین اوده ابراهیم بدویزاده 1600 53.0 1 01:42.510
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 57.0 6 01:01.340
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
انجوی محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی 1200 54.0 1 01:12.740
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آینام عاطفه آق عبدالخالق ایری 1200 52.0 2 01:12.630
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سو سرمدی علی خلج یوسف خوجملی 1200 50.0 2 01:24.420
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
طوفان سرخ پرویز پوربهمردیان سید جمال میردهقان 1200 55.0 5 01:14.950
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فریا محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 50.0 1 01:03.060
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50.0 1 01:00.160
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
املیانو سینا زارع مهدی نوایی 1000 52.0 4 01:02.750
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
هیدروژن یاسین حاجی اونق منوچهر قزل 1600 51.0 6 01:41.770
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1600 54.0 1 01:42.450
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جم استون سامیار زمانی و سینا و سمیه شکرالله زاده کاکا سارلی 1600 58.0 1 01:39.740
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل آشورآباد حاج علی یمودی بهروز کمی 1000 51.0 2 01:01.670
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1200 52.0 1 01:12.130
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مکس رویال ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 1000 50.0 5 01:04.430
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سای چلنج طهورا و محمد رضوان سیدی قوجق طاغن سیدی 1000 53.0 3 01:00.770
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 51.0 1 01:00.340
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1600 53.0 5 01:42.900
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 55.0 2 01:00.330
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
جیران حاج امین ارازنژاد و عبدالحی صیامی حاجی محمد نوایی 1000 51.0 1 01:01.340
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شوالیه ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 2 01:11.300
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
وروجک گمیشان مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته 1000 50.0 2 01:01.090
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آی سو سرمدی آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 50.0 3 01:10.680
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
هچ دیو جلیل قره جه عبدالرحیم چپرلی 1200 58.0 1 01:10.420
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51.0 1 00:59.870
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهگل کمال خندان اراز زارعی کسلخه 1600 51.0 3 01:41.560
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ 1000 50.0 6 01:02.120
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1200 51.0 4 01:25.630
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ونوس سرمدی آسا سرمدی جمشید مختومی 1200 52.0 1 01:26.150
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 51.0 2 01:00.930
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آیدفل سرداری محمد امین بفخم نورمحمد اونق 1000 50.0 2 01:03.340
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریگان جواد صلواتیان مهدی نوایی 1000 52.0 2 01:01.330
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
گل نسیم محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1200 50.0 7 01:14.780
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
خان یلمه حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ 1200 57.0 4 01:12.290
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1200 54.0 1 01:10.880
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آی گل ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق 1200 52.0 1 01:13.320
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بابوی آرتین بهمنی صالح بردی گوگ 1200 55.0 1 01:11.980
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گوهرناز کاکا ارازی اراز قربان اونق 1200 52.0 2 01:14.940
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
هج پرنس حامد موحد فیض الله رجال 1000 54.0 5 01:03.780
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد اونق 1000 52.0 2 01:00.890
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
خورشیدسنجر سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 53.0 5 01:14.930
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 50.0 3 01:03.670
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاپری کاترین دکتر جمهور آرخی ایل محمد غراوی 1000 50.0 8 01:06.500
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مون راکت باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1000 52.0 3 01:04.660
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50.0 6 01:05.870
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 54.0 3 01:02.950
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 52.0 3 01:04.890
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
کوانتوم مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 2 01:01.750
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1000 50.0 10 01:05.060
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1200 52.0 3 01:13.060
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 50.0 3 01:13.480
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1550 53.0 7 01:43.280
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تیپ انتل مرحوم صالح بردی سوقی عبدالباسط مخدومی 1550 54.0 3 01:39.500
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
گلسا سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت 1200 50.0 3 01:15.160
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
داگلاس حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی 1000 52.0 3 01:04.490
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بای بای گزل علی رضا شیری کاکا سارلی 1200 50.0 5 01:14.980
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تی روژ متین حاجی قوجق یوسف خوجملی 1000 50.0 3 01:13.780
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1200 54.0 1 01:14.700
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرگام مهر آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1200 53.0 3 01:23.580
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شوالیه ایلیاد و وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 1 01:13.420
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اورکریستین امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی 1200 53.0 5 01:16.180
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
انفجار کاکا چوگان رحیم کم 1000 52.0 8 01:06.500
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1550 52.0 2 01:40.210
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 50.0 1 00:59.880
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق 1000 52.0 1 01:03.460
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1550 54.0 3 01:47.390
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
شوقی طالب یلمه عبدالباسط مخدومی 1550 53.0 6 01:44.930
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رسپکت تیبل حاج نادر موحد احمد ایری 1200 50.0 2 01:14.300
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مک لارن سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی 1200 52.0 4 01:12.730
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوزان تولید و پخش مبلمان ترنم اراز زارعی کسلخه 1200 53.0 5 01:14.650
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1200 50.0 4 01:16.010
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آلچی بای عطا پناه احمد قلی قربانی 1200 53.0 4 01:12.580
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هج پرنس حامد موحد فیض الله رجال 1000 52.0 2 01:02.270
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
میس دنسر فرشادخداوردیان امان بردی گوگ 1000 50.0 6 01:05.350
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دازمارال بی بی حلیمه غراوی احمد ایری 1200 56.0 1 01:12.600
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اکسل هج داود مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50.0 3 01:01.500
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 50.0 3 00:59.700
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1200 53.0 1 01:15.180
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1200 50.0 10 01:19.150
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اطلس سروش آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 50.0 5 01:15.790
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1200 55.0 5 01:15.240
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بولارو سلمان پورقاز و مرصاد زاودی بهروز کمی 1200 53.0 5 01:18.260
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جم استون سامیار زمانی و سینا شکرالله زاده کاکا سارلی 1000 54.0 1 01:00.520
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تایم هج مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته 1200 52.0 3 01:14.070
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
هیدروژن متین آبتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1200 53.0 4 01:13.510
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
نارسیس هورس ایران محسن خسروی 1000 51.0 5 01:03.140
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1200 56.0 2 01:14.100
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی گل تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق 1000 51.0 3 01:04.070
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جیران عزیز عراز نژاد محمد ارمشی 1000 50.0 7 01:03.930
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرشا کریم چوگان اراز قربان اونق 1000 56.0 4 01:01.930
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مه وش نورگلدی رهنی نورمحمد اونق 1000 50.0 5 01:02.060
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابرو جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 53.0 1 01:03.080
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1000 53.0 2 01:03.040
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1000 50.0 1 01:05.340
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تامکت هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 53.0 8 01:03.220
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مردانه رحمتی یاسین ماهری رضا کمالی 1000 53.0 1 01:11.670
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گل یوکابد هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 50.0 2 01:04.350
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تایم هج مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 52.0 1 01:01.440
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق 1000 50.0 10 01:08.100
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
وفا خالق بهروز بایی اراز قربان اونق 1000 52.0 5 01:03.720
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شوالیه مهندس وحید اوده ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 1 01:02.380
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
چرنویل امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1000 54.0 4 01:06.100
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
قاصده حاج نفس مهرانی نصرت ا... خوجملی 1000 50.0 11 01:06.260
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آرگام مهر آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1000 55.0 1 01:09.280
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قره قیز محمدصفا ساریخانی نورمحمد اونق 1000 52.0 3 01:02.060
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جم استون سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری 1000 56.0 1 01:01.140
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
دوردونه سلیم قزل نورمحمد اونق 1000 50.0 8 01:07.200
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
الوسی احمد پقه یعقوب زارعی کسلخه 1000 53.0 5 01:05.400
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرگار حاجی مراد کردی عبدالقیوم اونق 1000 51.0 2 01:02.280