مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
چلیپا عبدالصمد خوجملی عبدالصمد خوجملی 1000 50.0 6 01:06.980
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نفیس مهندس صفا کلته بهزاد خوجملی 1000 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سکرت لاو قره سو عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم 1600 55.0 5 01:49.540
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی 1000 50.0 4 01:05.200
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52.0 9 01:07.180