مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
منوکید شهاب امیری ایل محمد غراوی 1000 52.0 1 01:04.090