مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امیرپاشا احمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 2200 52.0 7 02:33.740
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آس افغان ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی 1000 50.0 6 01:04.810
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ماه مارال آرین رهبری کمال جمشیدی 1600 54.0 1 01:42.010
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی 1000 52.0 6 01:11.140
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
پرگام خانم آذین محمدزاده زمان بابایی 1000 51.0 9 01:04.620
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 54.0 5 01:04.930
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ماه مارال آرین رهبری کمال جمشیدی 1550 54.0 1 01:39.030
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آس افغان نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی 1000 50.0 9 01:05.860
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لادی هانی مبین کلته محمداسلم محمدی 1550 53.0 6 01:41.950
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آیدینا کاکا و حاجی قربان پقه رجب محمد گوگ نژاد 1200 50.0 9 01:13.880
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ماه مارال آرین رهبری کمال جمشیدی 1000 52.0 2 01:01.700
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شیرین صحرا جلیل تاتار و مراد اونق ایل محمد غراوی 1200 50.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آتنا گل خلیل باستان و ادریس پقه محمداسلم محمدی 1000 52.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی 1600 53.0 2 01:56.730
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1200 50.0 6 01:14.960
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
لادی هانی مبین کلته محمداسلم محمدی 1000 52.0 2 01:03.610
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بشوتن مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی 1000 54.0 1 01:09.730
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
لادی ماری ماریا کلته محمداسلم محمدی 1000 50.0 10 01:02.520
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50.0 6 01:03.360
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عقیق لیدی باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی 1000 52.0 8 01:02.690
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لادی راکی محمد طاها کلته محمداسلم محمدی 1000 52.0 3 01:03.720
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ریموند حمیدرضا گونچی زمان بابایی 1000 52.0 3 01:01.870
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
طاهاهورس غفار باستان محمداسلم محمدی 1200 52.0 6 01:12.870
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پانامرا حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی 1200 52.0 6 01:12.460
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
گودبای سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 4 01:15.890
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سید تقی سادات حسینی 1000 50.0 7 01:04.940
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
قزل گل عراز دوردی یکدست ناز محمد قره داشلی 1000 50.0 6 01:05.330
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کارا دل حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی 1200 52.0 8 01:16.990
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آرچین حبیب ایشان سید مهدی حقگو احمد ایری 1200 55.0 2 01:23.020