مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شه راد مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی 2200 57.0 1 02:24.590
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرشین لیدی۲ امانقلی بدراقی قربان محمد قولرعطا 1000 50.0 8 01:05.290
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1600 54.0 8 01:44.790
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتارا سردار آتابای و آیدین قولرعطا قربان محمد قولرعطا 1600 52.0 1 01:44.320
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آتش امین محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد 1600 54.0 1 01:58.290
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 52.0 5 01:09.750
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قره قیز محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 7 01:01.510
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا 1000 54.0 2 01:02.790
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازثمر حامد اونق رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
روجیک آرشام روان شهرام روان 1000 52.0 1 01:02.260
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سکرت کوین عرفان عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 9 01:00.740
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 52.0 8 01:13.260
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یلدا بندر حاج دوردی آق شهرام خوجملی 1000 50.0 7 01:05.090
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1550 52.0 1 01:55.360
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1550 52.0 7 01:41.960
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازثمر عبدالناصر و عمر و محمدامین اونق رجب محمد گوگ نژاد 1200 50.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج آس حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1000 52.0 8 01:01.300
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آی هان مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا 1550 54.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 4 01:10.450
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال 1000 53.0 3 01:10.260
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1550 54.0 1 01:37.910
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دازجاوید مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی 1000 54.0 2 01:02.620
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گلدبوی آنا پقه نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 7 01:02.260
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
کروم عثمان ایری عثمان ایری 1000 52.0 7 01:06.560
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ای پی ایندی سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 52.0 3 01:12.240
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 52.0 6 01:40.790
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا 1000 53.0 3 01:03.130
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1200 54.0 6 01:18.340
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دازمارال مجید و صمد غراوی احمد ایری 1000 54.0 4 01:00.960
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوزان امان یامپی اراز زارعی کسلخه 1000 55.0 3 01:01.390
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 7 01:01.730
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1200 52.0 7 01:15.220
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1200 51.0 3 01:24.740
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نازسینا پویا و عمران قریشی ابراهیم خوجملی 1200 50.0 7 01:15.980
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
یلدا بندر حاج دوردی آق شهرام خوجملی 1000 50.0 6 01:06.160
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بل اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 1000 54.0 3 01:12.100
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
شه راد حاج مهدی آخوند حبیب لی محمد خوجملی 1600 52.0 4 01:39.670
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 54.0 5 01:04.010
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آتلانتیک آنه قربان یلمه حسین اونق 1200 55.0 6 01:13.980
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سیتارا مروه آق و رومیسا قلر عطا قربان محمد قولرعطا 1000 51.0 3 01:02.150
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدبوی لقمان پقه نصرت ا... خوجملی 1200 52.0 5 01:15.260
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سلطان صحرا مهندس آنه محمد قرنجیک جمشید جرجانی 1000 53.0 7 01:01.410
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
وای وای احسان کلته و کمال شریعتی ضیاء سخاوت 1000 53.0 3 01:01.490
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بل اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1600 53.0 3 01:59.310
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیگان طاهر کر شهرام خوجملی 1600 52.0 6 01:43.330
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
الیف ناز حاجی مشهد پقه قارمحمد گری 1000 53.0 4 01:01.420
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یوهان بلیک محمد نیرومند توماچ ابراهیم خوجملی 1000 53.0 5 01:02.940
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 1000 53.0 8 01:04.780
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1600 52.0 5 01:43.560
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
طهران مرحوم غلامرضا تیموری یوسف ایری 1000 50.0 9 01:02.500
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
یوهان بلیک رحمت الله نوری زاده قره جه ابراهیم خوجملی 1000 53.0 4 01:02.970
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
المنار شهید قوردی آق و مرحوم خداوردی آق و مرحومه آق بی بی کوچکی تویلی قربانی 1000 52.0 6 01:03.650
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شه راد امیر محمد سید زاده گوگلانی محمد خوجملی 1200 57.0 2 01:12.040
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت 1200 52.0 3 01:13.010
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دازجاوید آرمان اعظمی حمید کلته 1200 53.0 3 01:14.860
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 52.0 5 01:24.550
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1000 51.0 3 01:12.450
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
دازمارال مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی احمد ایری 1000 53.0 3 01:01.420
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52.0 10 01:06.710
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بل اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 53.0 7 01:15.620
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت 1000 52.0 5 01:04.200
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیتروژن محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 1000 53.0 11 01:08.320
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1000 50.0 3 01:05.260
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1000 57.0 2 01:02.920
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد 1000 55.0 4 01:03.660
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایل طاها خلیل نورانی کلته بهمن اونق 1000 55.0 6 01:03.850
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سیگان طاهر کر شهرام خوجملی 1550 52.0 1 01:41.990
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1550 51.0 5 01:40.680
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل طاها مرحوم بهاره کلته بهمن اونق 1200 53.0 2 01:13.620
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52.0 4 01:06.250
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بایرام خان الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 52.0 6 01:17.390
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اوزان نادر طعنه اراز زارعی کسلخه 1200 53.0 2 01:14.050
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کینگ ولف فاطمه خوجه و عبدالقیوم نیازی بهنام تاجی زاده 1000 52.0 7 01:06.290
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شه راد شاهین یانپی و عرفان پقه محمد خوجملی 1550 53.0 1 01:39.160
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 54.0 3 01:14.420
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جانام احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1200 52.0 6 01:14.980
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عالم ناب میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 3 01:12.340
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رسپکت تیبل حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 2 01:03.020
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شه راد مومن چوگان محمد خوجملی 1200 52.0 3 01:13.550
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بایرام خان حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:04.420
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1000 52.0 9 01:03.990
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیگان مهدی کر اراز قربان اونق 1200 52.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
قاصده عبدالوهاب مهرانی احمد ایری 1200 50.0 7 01:17.030
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نارسیس هورس ایران محسن خسروی 1200 51.0 5 01:14.590
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داگلاس حسین و محمد آبایی غفور سیدی 1000 52.0 4 01:06.230
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1200 53.0 2 01:14.280
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1000 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شروین عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1200 53.0 10 01:20.920
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مشکل عبدی ملا پقه احمد ایری 1000 55.0 3 01:01.980
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1200 53.0 8 01:14.660
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
انجوی تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی 1000 54.0 7 01:03.780
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازتاجر عطا حاجی جرجانی رضا تیرغم 1000 52.0 6 01:06.250
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
طاهاهورس غفار باستان احمد ایری 1200 57.0 3 01:14.240
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی 1000 50.0 5 01:04.470
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیگان طاهر کر اراز قربان اونق 1000 52.0 7 01:04.280
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تماشا پیمان اینچه برون و امین نورانی ضیاء سخاوت 1000 52.0 6 01:03.920
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی بهمن اونق 1000 50.0 10 01:05.990
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1000 52.0 3 01:03.240
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1000 55.0 5 01:02.280
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:03.690
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57.0 4 01:02.420
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی بهروز کمی 1000 52.0 3 01:05.480
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1000 52.0 4 01:04.030
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
دازمارال ایمان غراوی احمد ایری 1000 50.0 1 01:02.030
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1000 52.0 3 01:03.260
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی علی گوگ نژاد 1000 52.0 5 01:12.380
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
تندر طاهر امیری شهرام خوجملی 1000 53.0 6 01:05.020
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1000 54.0 2 01:02.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یلدا بندر داود و افشین کر علی اونق 1000 50.0 9 01:07.220
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سایرون مجید شصت کریمی اسکندر خوجملی 1000 52.0 7 01:07.140
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سردارخان صوفیان مرحوم مصطفی ارازی بهنام تاجی زاده 1000 53.0 6 01:16.100
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ای پی ایندی امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 3 01:03.080
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بنهور احمد موحد اسماعیل خوجملی 1000 52.0 2 01:04.200
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوزان امید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه 1000 53.0 5 01:03.960
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نفیس مهندس صفا کلته مجید خوجملی 1000 52.0 6 01:10.440
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهو عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد 1000 54.0