مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شه راد مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی 2200 57 1 02:24.59
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرشین لیدی۲ امانقلی بدراقی قربان محمد قولرعطا 1000 50 8 01:05.29
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1600 54 8 01:44.79
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سیتارا سردار آتابای و آیدین قولرعطا قربان محمد قولرعطا 1600 52 1 01:44.32
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آتش امین محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد 1600 54 1 01:58.29
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آردین رهسپار هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 52 5 01:09.75
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قره قیز محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1000 50 7 01:01.51
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا 1000 54 2 01:02.79
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازثمر حامد اونق رجب محمد گوگ نژاد 1000 50
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
روجیک آرشام روان باشگاه درخشش 1000 52 1 01:02.26
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سکرت کوین عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد 1000 52 9 01:00.74
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 52 8 01:13.26
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یلدا بندر حاج دوردی آق شهرام خوجملی 1000 50 7 01:05.09
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1550 52 1 01:55.36
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بایرام خان ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1550 52 7 01:41.96
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازثمر عبدالناصر و عمر و محمدامین اونق رجب محمد گوگ نژاد 1200 50
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هج آس حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1000 52 8 01:01.30
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آی هان مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا 1550 54
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عالم ناب قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 54 4 01:10.45
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال 1000 53 3 01:10.26
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1550 54 1 01:37.91
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دازجاوید مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی 1000 54 2 01:02.62
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گلدبوی آنا پقه نصرت ا... خوجملی 1000 52 7 01:02.26
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
کروم عثمان ایری عثمان ایری 1000 52 7 01:06.56
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ای پی ایندی سارا آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 52 3 01:12.24
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 52 6 01:40.79
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوهان بلیک حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا 1000 53 3 01:03.13
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1200 54 6 01:18.34
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دازمارال مجید و صمد غراوی احمد ایری 1000 54 4 01:00.96
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اوزان امان یامپی اراز زارعی کسلخه 1000 55 3 01:01.39
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52 7 01:01.73
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1200 52 7 01:15.22
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1200 51 3 01:24.74
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نازسینا پویا و عمران قریشی ابراهیم خوجملی 1200 50 7 01:15.98
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
یلدا بندر حاج دوردی آق شهرام خوجملی 1000 50 6 01:06.16
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بل اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 1000 54 3 01:12.10
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
شه راد حاج مهدی آخوند حبیب لی محمد خوجملی 1600 52 4 01:39.67
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آرتانیا رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 54 5 01:04.01
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آتلانتیک آنه قربان یلمه حسین اونق 1200 55 6 01:13.98
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سیتارا مروه آق و رومیسا قلر عطا قربان محمد قولرعطا 1000 51 3 01:02.15
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدبوی لقمان پقه نصرت ا... خوجملی 1200 52 5 01:15.26
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سلطان صحرا مهندس آنه محمد قرنجیک جمشید جرجانی 1000 53 7 01:01.41
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
وای وای احسان کلته و کمال شریعتی ضیاء سخاوت 1000 53 3 01:01.49
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بل اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1600 53 3 01:59.31
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سیگان طاهر کر شهرام خوجملی 1600 52 6 01:43.33
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
الیف ناز حاجی مشهد پقه قارمحمد گری 1000 53 4 01:01.42
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یوهان بلیک محمد نیرومند توماچ ابراهیم خوجملی 1000 53 5 01:02.94
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
نیتروژن محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 1000 53 8 01:04.78
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1600 52 5 01:43.56
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
طهران مرحوم غلامرضا تیموری یوسف ایری 1000 50 9 01:02.50
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
یوهان بلیک رحمت الله نوری زاده قره جه ابراهیم خوجملی 1000 53 4 01:02.97
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
المنار شهید قوردی آق و مرحوم خداوردی آق و مرحومه آق بی بی کوچکی تویلی قربانی 1000 52 6 01:03.65
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شه راد امیر محمد سید زاده گوگلانی محمد خوجملی 1200 57 2 01:12.04
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت 1200 52 3 01:13.01
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دازجاوید آرمان اعظمی حمید کلته 1200 53 3 01:14.86
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 52 5 01:24.55
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1000 51 3 01:12.45
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
دازمارال مرحوم حلیمه بدراق نژاد و الهام غراوی احمد ایری 1000 53 3 01:01.42
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52 10 01:06.71
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بل اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 53 7 01:15.62
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
وای وای احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت 1000 52 5 01:04.20
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نیتروژن محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 1000 53 11 01:08.32
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سیتارا مرحومان حسن محمد قلرعطا و آتابای حاجی آق قربان محمد قولرعطا 1000 50 3 01:05.26
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مشکل عبدی پقه احمد ایری 1000 57 2 01:02.92
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد 1000 55 4 01:03.66
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایل طاها خلیل نورانی کلته بهمن اونق 1000 55 6 01:03.85
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سیگان طاهر کر شهرام خوجملی 1550 52 1 01:41.99
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1550 51 5 01:40.68
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل طاها مرحوم بهاره کلته بهمن اونق 1200 53 2 01:13.62
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52 4 01:06.25
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بایرام خان الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد 1200 52 6 01:17.39
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اوزان نادر طعنه اراز زارعی کسلخه 1200 53 2 01:14.05
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کینگ ولف فاطمه خوجه و عبدالقیوم نیازی بهنام تاجی زاده 1000 52 7 01:06.29
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
شه راد شاهین یانپی و عرفان پقه محمد خوجملی 1550 53 1 01:39.16
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1200 54 3 01:14.42
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جانام احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1200 52 6 01:14.98
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عالم ناب میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 54 3 01:12.34
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رسپکت تیبل حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52 2 01:03.02
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شه راد مومن چوگان محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.55
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بایرام خان حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52 3 01:04.42
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1000 52 9 01:03.99
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سیگان مهدی کر اراز قربان اونق 1200 52
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
قاصده عبدالوهاب مهرانی احمد ایری 1200 50 7 01:17.03
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نارسیس هورس ایران محسن خسروی 1200 51 5 01:14.59
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داگلاس حسین و محمد آبایی غفور سیدی 1000 52 4 01:06.23
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1200 53 2 01:14.28
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی ۱۲۰۰ 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شروین عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1200 53 10 01:20.92
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مشکل عبدی ملا پقه احمد ایری 1000 55 3 01:01.98
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
پاراکس مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی 1200 53 8 01:14.66
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
انجوی تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی 1000 54 7 01:03.78
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
دازتاجر عطا حاجی جرجانی رضا تیرغم 1000 52 6 01:06.25
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
طاهاهورس غفار باستان احمد ایری 1200 57 3 01:14.24
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی 1000 50 5 01:04.47
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سیگان طاهر کر اراز قربان اونق 1000 52 7 01:04.28
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
تماشا پیمان اینچه برون و امین نورانی ضیاء سخاوت 1000 52 6 01:03.92
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مینوسا حاج سیروس کمی و مهدی محمودی بهمن اونق 1000 50 10 01:05.99
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سبیت خاطر سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه 1000 52 3 01:03.24
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جنی وان محمد مهدی طلایی کمال قربانی 1000 55 5 01:02.28
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52 4 01:03.69
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شه راد مرحوم آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 57 4 01:02.42
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی بهروز کمی 1000 52 3 01:05.48
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1000 52 4 01:04.03
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
دازمارال ایمان غراوی احمد ایری 1000 50 1 01:02.03
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1000 52 3 01:03.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
پاشابجنورد مهندس اصغر امینی علی گوگ نژاد 1000 52 5 01:12.38
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
تندر طاهر امیری شهرام خوجملی 1000 53 6 01:05.02
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1000 54 2 01:02.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
یلدا بندر داود و افشین کر علی اونق 1000 50 9 01:07.22
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سایرون مجید شصت کریمی اسکندر خوجملی 1000 52 7 01:07.14
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سردارخان صوفیان مرحوم مصطفی ارازی بهنام تاجی زاده 1000 53 6 01:16.10
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ای پی ایندی امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 52 3 01:03.08
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بنهور احمد موحد اسماعیل خوجملی 1000 52 2 01:04.20
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوزان امید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه 1000 53 5 01:03.96
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
نفیس مهندس صفا کلته مجید خوجملی 1000 52 6 01:10.44
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهو عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد 1000 54