مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 54.0 1 01:11.170
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52.0 7 01:12.720
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 52.0 4 01:12.490
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوقی مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1600 53.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
برند دادجان اونق امید ایری 2200 55.0 2 02:23.990
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 2200 53.0 5 02:53.910
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرنسس نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه 1000 51.0 4 01:03.940
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دمبرمز آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری 1600 55.0 3 01:43.810
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1600 52.0 6 01:46.150
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نیواستالیون رحیم ضیایی مهربان ایری 1000 52.0 3 01:02.350
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتابیگ سرهنگ اصغر سید النگی امید ایری 1000 54.0 1 01:06.670
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دمبرمز ارکان خان سن سبلی امید ایری 1000 55.0 4 01:00.650
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کروم شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1000 52.0 3 01:03.680
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرزاد حاج یاسین اونق بهمن اونق 1000 54.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
هج سنت مکائیل ایری امید ایری 1000 52.0 7 01:00.550
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مای ناز محمد حافظ پقه عثمان ایری 1000 50.0 8 01:02.390
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوفلیا ستار ساجدی جمشید مختومی 1200 50.0 7 01:15.430
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نفس بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 54.0 1 01:12.440
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1000 52.0 3 01:03.650
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1550 50.0 5 01:41.750
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هیستوریا امان تاتار محمد شریف تاتاری 1200 53.0 10 01:14.040
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گریفین خانم تکتم اسلامی امید جهانیان 1550 52.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاراکس مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری 1200 53.0 8 01:11.400
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین امید ایری 1000 52.0 5 01:02.770
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
یارین مهر مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1000 51.0 4 01:10.450
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
برند دادجان اونق امید ایری 1550 53.0 2 01:37.990
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عروسک رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50.0 3 01:02.760
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گنجلر عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50.0 5 01:01.360
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مارکو عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی 1000 52.0 9 01:10.650
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پاراکس مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری 1600 53.0 5 01:40.560
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50.0 5 01:03.490
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فیوره حسام جمالی حمید روشنی 1200 51.0 6 01:13.020
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دومنیک محمدتقی بابالولی حمید روشنی 1000 52.0 5 01:01.510
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مه وش نورگلدی رهنی امید ایری 1000 54.0 7 01:01.660
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شلیک عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 2 01:12.910
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری 1200 52.0 6 01:12.990
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تریتا فرهاد ترکمنی امید ایری 1600 50.0 7 01:46.290
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری 1000 50.0 3 01:00.860
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل سویر مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال 1200 52.0 8 01:15.600
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1200 54.0 4 01:13.890
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تی روژ متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد 1200 50.0 7 01:31.310
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 55.0 2 01:11.450
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1600 53.0 3 01:39.580
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گل بالام محمد پارسا ایری و یاسر آقچلی جلال ایری 1000 51.0 8 01:05.930
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رسپکت تیبل آیدین موحد احمد ایری 1600 50.0 4 01:44.150
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1200 51.0 4 01:12.790
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری 1600 53.0 5 01:42.050
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی 1200 52.0 9 01:16.970
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری 1000 52.0 5
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آتابیگ کامبیز وکامران باستان امید ایری 1600 53.0 1 01:54.850
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گنجلر عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50.0 1 01:02.480
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دبی استار ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی 1000 52.0 6 01:01.460
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شلیک حاجی قربان بابکی رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 5 01:01.070
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کینگ ولف مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52.0 2 01:02.920
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
استاربوی2 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد 1600 52.0 4 01:59.970
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
چه گوارا حسین طاهری مهربان ایری 1600 56.0 7 01:43.640
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شروین عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1600 53.0 6 01:50.440
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1000 57.0 3 01:00.640
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52.0 7 01:03.150
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پایرسون امید میرزاعلی امید ایری 1000 52.0 9 01:01.720
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال 1200 52.0 3 01:24.910
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 55.0 6 01:02.750
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
استاربوی2 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد 1200 52.0 2 01:26.270
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 53.0 5 01:03.160
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کاساندرا ایل شن داوودی پور بهرام حاجی زاده 1000 52.0 1 01:00.800
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1000 52.0 6 01:04.630
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رزی گل حاجی گوگ زاده و آرمان روحی کمال واج 1200 51.0 6 01:13.970
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
کاررا مهدی طارمی و سردار آزمون ناصر حاجی زاده 1200 55.0 5 01:11.970
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
راپیدو محیا و محمدرضا شیخ عبدالمجید کم 1200 54.0 7 01:15.810
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
استاربوی شاهین مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 54.0 5 01:12.550
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
شوقی مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1200 53.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1000 54.0 3 01:02.700
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کینگ ولف حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52.0 7 01:05.370
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 54.0 2 01:13.540
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 50.0 7 01:04.810
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1000 52.0 2 01:03.880
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 5 01:03.970
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گل بالام احمد آقچلی و عبدی حاجی کوچکی جلال ایری 1000 50.0 8 01:10.290
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شنگول محمد حسین قاسمی(بانک سینا) ناز محمد قره داشلی 1000 50.0 8 01:04.280
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52.0 3 01:05.100
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دل آرا 3 جمیله هیوه چی امید ایری 1000 52.0 1 01:10.350
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1550 50.0 9 01:43.590
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1550 54.0 2 01:39.420
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل سویر کمال الدین غلامی عوض خوجملی 1200 52.0 4 01:15.350
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 52.0 2 01:04.410
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
استاربوی شاهین مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 2 01:13.570
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
راپیدو مهیا و محمدرضا شیخ عبدالمجید کم 1200 53.0 3 01:16.660
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دمبرمز خدای بردی پقه مجید ایری 1200 55.0 7 01:15.620
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52.0 5 01:05.550
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52.0 7 01:07.420
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1550 50.0 1 01:42.100
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوکی دی عابد رهبر مجید ایری 1200 50.0 6 01:16.230
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دمبرمز ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری 1200 55.0 8 01:15.320
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جادوسنجر امید صلاحی عثمان تاجی زاده 1200 53.0 3 01:30.240
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم 1200 54.0 6 01:16.370
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میس گلد ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا 1000 50.0 5 01:03.750
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
یارین مهر مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1200 51.0 2 01:27.040
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 50.0 7 01:01.320
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1200 52.0 2 01:25.980
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خان یلمه حاج رجب یلمه امید ایری 1200 57.0 5 01:13.950
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1200 54.0 5 01:14.140
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تای سیز نرگس عنبریان رسول خرمالی 1000 50.0 6 01:06.240
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 8 01:03.150
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1200 50.0 5 01:15.870
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار 1200 53.0 4 01:14.520
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یلدا مختاری یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1000 50.0 6 01:17.070
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
گلدن داز حاج محمد پقه مجید ایری 1000 52.0 1 01:05.840
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
نیو کارناوال امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری 1200 50.0 10 01:16.980
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1000 50.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شوقی نوری آخوند یلمه عبدالباسط مخدومی 1200 53.0 1 01:16.930
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
خان یلمه حاج رجب یلمه مجید ایری 1000 55.0 2 01:01.810
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1200 55.0 5 01:13.730
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جانام احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 1 01:02.700
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سان اسکای عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی 1000 50.0 9 01:06.950
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
برند دادجان اونق مجید ایری 1200 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل یوکابد هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 52.0 4 01:04.310
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دمبرمز قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری 1000 54.0 3 01:03.260
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلدن استار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 51.0 3 01:13.340
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50.0 9 01:05.930
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0 2 01:02.630
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سرگل2 ایمان عطا رشید عطایی 1000 50.0 3 01:05.200
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کالیبر سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1000 52.0 5 01:16.420
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد 1000 53.0 2 01:03.480
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
برند دادجان اونق مجید ایری 1000 53.0 8 01:03.490
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
طاهانور حاج نور محمد طعنه مهران خوجملی 1000 52.0 8 01:05.180
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خان یلمه حاج رجب یلمه امید ایری 1000 53.0 5 01:04.100
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1000 50.0 7 01:05.300
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عجب شیر سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1000 53.0 2 01:11.060
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شوقی عبدالرحمن سوقی عبدالباسط مخدومی 1000 52.0 3 01:05.260
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن داز حاج محمد پقه امید ایری 1000 52.0 4 01:05.480
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قاینار علیرضا جلالی عثمان تاجی زاده 1000 52.0 4 01:13.440
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرنسس رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 8 01:06.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سلطان صحرا مرحوم حالی پاکزاد امید ایری 1000 53.0 4 01:03.800
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شوقی مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی 1000 50.0 2 01:06.000
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بالریانقاق صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52.0 6 01:08.240
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده 1000 54.0 2 01:15.930