مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 2200 50.0 6 02:29.110
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1200 55.0 6 01:12.910
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تراول محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی 1000 55.0 3 01:03.600
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جنی وان باسط دهشت امید جرجانی 1700 52.0 4 01:49.380
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی 1600 52.0 4 01:44.820
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1550 55.0 1 01:38.750
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1550 52.0 3 01:38.260
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1000 51.0 6 01:03.470
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51.0 10 01:02.690
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1000 53.0 2 01:00.780
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سلطان صحرا حالی و محمد امین پاکزاد جمشید جرجانی 1200 53.0 4 01:13.400
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پارسیا سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی 1200 52.0 7 01:15.770
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری 1200 52.0 4 01:13.950
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1550 52.0 4 01:42.470
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1200 51.0 5 01:17.380
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1200 52.0 9 01:19.360
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی جمشید جرجانی 1000 52.0 3 01:05.420
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53.0 4 01:03.400
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اورهان قرق اورهان قلیچی بهنام تاجی زاده 1000 52.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گل زیبا حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50.0 2 01:06.040