مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اوزان امان یامپی اراز زارعی کسلخه 1200 56.0 5 01:12.830
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کاپریکس بنیامین خوجملی احسان جرجانی 1000 52.0 9 01:05.770
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
لطیفه جعفر عابدینی تویلی قربانی 1200 54.0 4 01:11.710
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ریوآچا حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی 1200 50.0 5 01:12.170
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آلکس مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده 2200 53.0 4 02:26.440
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 2200 54.0 3 02:53.680
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پانامرا حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده 1700 57.0 1 01:45.320
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی 1600 54.0 9 01:47.820
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1000 53.0 6 01:01.180
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 50.0 6 01:03.060
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مبارک حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 55.0 1 01:00.770
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ال قوش حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده 1000 50.0 4 01:04.870
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
کاررا محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده 1000 54.0 2 00:58.800
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اختاپوس تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52.0 9 01:02.990
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رویال دیاموند محمدحسین طاهرخانی احسان جرجانی 1200 53.0 3 01:13.090
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسپرینگ عبدالله طاهری صالح بردی گوگ 1200 53.0 1 01:11.770
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دبی استار ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی 1200 52.0 6 01:12.590
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هج آس محمد حسین طاهر خانی احسان جرجانی 1200 54.0 5 01:12.050
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پانامرا حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده 1550 53.0 1 01:36.390
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1550 52.0 7 01:41.180
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آتیک امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی 1200 55.0 9 01:12.630
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 50.0 4 01:02.900
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
جیران بهروز کوبش و عبدالحی سیامی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 3 01:00.870
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 53.0 6 01:03.840
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کیک قانقرمه مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت 1000 50.0 9 01:07.640
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
لیلی ناز عبدالستار کر عبدالستار کر 1000 51.0 7 01:01.990
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اوزان امان یامپی اراز زارعی کسلخه 1000 55.0 1 01:00.360
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایل طاها حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق 1200 52.0 4 01:11.840
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1600 53.0 3 01:44.870
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی احسان جرجانی 1000 52.0 3 01:01.740
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سیتارا مروه آق و رومیصا قلر عطا قربان محمد قولرعطا 1200 51.0 4 01:15.020
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آینام کیوان نظری و سردار جعفربای عبدالخالق ایری 1000 51.0 2 01:01.760
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
آی سو سرمدی آسا سرمدی یوسف خوجملی 1000 50.0 6 01:13.010
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
بالستیک مرحوم تاغی حاجی کر خسرو برزین 1000 55.0 2 01:04.470
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سی کاس مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی فرهاد اورگلی 1000 52.0 8 01:09.180
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مردانه رحمتی تاچ قلی حاجی ماهری عبدالناصر رجال 1000 54.0 2 01:11.740
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل هان ایل هان آرخی و عرفان آق نصرت ا... خوجملی 1550 53.0 4 01:40.020
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
هج آس حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1200 54.0 1 01:13.540
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1200 54.0 6 01:13.390
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده 1200 54.0 5 01:27.580
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رویال دیاموند حبیب طاهرخانی احسان جرجانی 1000 52.0 1 01:02.730
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 53.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
جاهیل محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1000 52.0 7 01:02.520
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رویال لاین محمد جمیل و امیر علی شریفی تاج محمد گوگ نژاد 1200 55.0 10 01:17.860
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سل اشتون رشید مرجانی بهرام حاجی زاده 1200 52.0 11 01:17.480
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
قره قیز محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1200 54.0 9 01:15.650
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
گلسا رسول و مهندس محمد شیخ پور عبیدالله سخاوت 1000 50.0 9 01:04.270
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
لبخند2 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 50.0 8 01:06.840
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آریانا بهرام پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده 1000 52.0 2 01:14.210
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آتلانتیک آنه قربان یلمه حسین اونق 1200 55.0 7 01:18.070
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هج آس حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1000 52.0 2 01:03.670
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
فرانه عبدالغفار روشنی جمشید روشنی 1000 50.0 9 01:05.600
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:03.480
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52.0 7 01:07.720
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
معرکه مرحوم یوسف جرجانی جمشید روشنی 1000 52.0 4 01:04.680
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1000 53.0 10 01:04.480
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کوانتوم بهنام دیجی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 6 01:03.280
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
جاهیل محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1000 54.0 2 01:04.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
جاهیل محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1000 52.0 2 01:03.140
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اوفلیا نیما ساجدی جمشید روشنی 1000 50.0 6 01:03.920
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فرانه عبدالغفار روشنی جمشید روشنی 1000 50.0 1 01:04.640
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52.0 5 01:07.680