مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
گل یوکابد هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1200 50.0 7 01:16.650
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
وفا خالق بهروز بایی اراز قربان اونق 1550 51.0 3 01:38.920
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
بیگداره مرحوم سینا شکیبا غفور خوجملی 1000 50.0 8 01:04.310
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آرای مرحوم حاجی اراز محمد ایشان آرخی حاجی وطن خواه رمضان آچاک 1550 50.0 9 01:43.540
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
وفا خالق بهروز بایی اراز قربان اونق 1000 53.0 2 01:03.620
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
دراگل مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1000 53.0 3 01:03.240
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
هیدروژن متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل 1000 53.0 1 01:01.720
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
جم استون سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری 1000 52.0 1 01:01.040
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ایل طاها عیسی قره جه زاده و افشین نیازی بهمن اونق 1000 53.0 4 01:03.880
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
آریس گلد اورکت طعنه عثمان پساوند 1000 50.0 2 01:02.760
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
وفا خالق بهروز بائی اراز قربان اونق 1000 52.0 4 01:04.460
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
سیتی دنسر محمد امین و سنا کوسلی اراز قربان اونق 1200 54.0 4 01:16.400
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
گل آشورآباد امان محمد ایری و حاج حکیم یمودی علی اونق 1000 51.0 7 01:06.190
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
کوانتوم مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1200 53.0 6 01:16.140
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
بل اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 8 01:15.880
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 1 01:10.790
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
نازجرن احمد گرگانی نیا رشید عطایی 1000 50.0 5 01:05.170
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 55.0 2 01:00.420
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
قوچ بدو عبدالباسط و موسی بنمین خلیل اونق 1000 52.0 6 01:04.360
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 2 01:00.960