چابکسوار آرمین آق آتابای
983
112
125
131
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
لیدی ناز از 2 تا 4 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 2 / 11 01:15.300 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دازقوش از 16 تا 22 امتیاز حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 52.0 5 / 11 01:39.440 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
سرگل2 مبتدی و نبرده محمدخان شهرکردی رشید عطایی 1000 50.0 9 / 11 01:04.590 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آرش امین مبتدی و نبرده اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 6 / 9 01:13.120 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیلی ناز از 16 تا 22 امتیاز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی 1000 50.0 6 / 9 01:03.690 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ماه سلطان از 36 تا 44 امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 4 / 7 01:03.120 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
آیهان 2 از 8 تا 12 امتیاز آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1000 52.0 3 / 10 01:03.790 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 5 / 10 01:04.400 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آزملیسا مبتدی و نبرده سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 / 11 01:03.870 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آل مرد از 8 تا 12 امتیاز ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 2 / 8 01:14.840 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آزالیا از 8 تا 14 امتیاز نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 6 / 10 01:04.600 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
جیران از 2 تا 4 امتیاز حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سیامی محمد ارمشی 1000 51.0 4 / 8 01:03.570 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تومیریس از24 تا 32 امتیاز محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی 1200 51.0 5 / 8 01:15.830 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آریاگز از 8 تا 14 امتیاز حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد 1000 52.0 6 / 9 01:13.610 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
سیلوراستارخجم مبتدی و نبرده احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1000 50.0 3 / 5 01:11.870 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ماه سلطان از 24 تا 32 امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 / 10 01:00.080 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
الوسی از 0 تا 6 امتیاز غفور پقه ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 4 / 9 01:04.030 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آل مرد از 8 تا 12 امتیاز ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 2 / 8 01:01.190 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
گلن ناز مبتدی و نبرده سلوا عطاگزلی رشید عطایی 1000 50.0 3 / 7 01:04.120 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
سایرون از 0 تا 4 امتیاز مجید شصت کریمی اسکندر خوجملی 1000 52.0 5 / 5 01:04.690 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
دازثمر از 8 تا 14 امتیاز حامد اونق عبدالعزیز مهرانی 1000 53.0 3 / 8 01:02.750 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تومیریس از 16 تا 22 امتیاز حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 1 / 8 01:00.100 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بلک حمید از 0 تا 4 امتیاز حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 4 / 11 01:03.460 -