مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1200 50.0 2 01:15.300
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دازقوش حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی 1550 52.0 5 01:39.440
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
سرگل2 محمدخان شهرکردی رشید عطایی 1000 50.0 9 01:04.590
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آرش امین اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:13.120
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیلی ناز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی 1000 50.0 6 01:03.690
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 4 01:03.120
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
آیهان 2 آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1000 52.0 3 01:03.790
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 5 01:04.400
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آزملیسا سینا میرزاعلی و رسول پقه ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 01:03.870
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آل مرد ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 2 01:14.840
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 6 01:04.600
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
جیران حاج امین ارازنژاد و عبدالحی سیامی محمد ارمشی 1000 51.0 4 01:03.570
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تومیریس محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی 1200 51.0 5 01:15.830
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آریاگز حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:13.610
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
سیلوراستارخجم احسان ملا رستمی اسکندر خوجملی 1000 50.0 3 01:11.870
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 1 01:00.080
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
الوسی غفور پقه ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 4 01:04.030
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آل مرد ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 2 01:01.190
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
گلن ناز سلوا عطاگزلی رشید عطایی 1000 50.0 3 01:04.120
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
سایرون مجید شصت کریمی اسکندر خوجملی 1000 52.0 5 01:04.690
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
دازثمر حامد اونق عبدالعزیز مهرانی 1000 53.0 3 01:02.750
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 1 01:00.100
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بلک حمید حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 4 01:03.460