چابکسوار متین جرجانی
224
18
20
21
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
طوفنده کالیفورنیا کروم از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری فرهاد اورگلی 1700 53.0 3 / 11 (4.0) 01:55.110 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بای کال از 8 تا 14 امتیاز شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1700 53.0 7 / 10 (24.0) 01:57.420 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بادیگارد از 16 تا 22 امتیاز مرحوم حاج میرزا هیوه چی فرهاد اورگلی 1700 52.0 3 / 9 (2.0) 01:51.600 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بادیگارد از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1600 52.0 4 / 7 (14.5) 01:45.200 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آی سیلا از 8 تا 12 امتیاز سراج الدین و یاسین جاهد یعقوب چپرلی 1600 50.0 7 / 7 (25.0) 01:50.560 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
داغ مایه از 2 تا 4 امتیاز محمد علاقی اویس رنجبر 1000 53.0 6 / 11 (11.0) 01:04.000 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
سون استار از 2 تا 6 امتیاز عبدالمجید و احسان خوجملی بهزاد خوجملی 1550 52.0 9 / 10 (31.5) 01:48.230 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
خوش خوش از 24 تا 32 امتیاز کمال آقچلی عمر مهرانی 1550 52.0 9 / 9 (24.0) 01:44.350 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
لالام 2 مبتدی مهدی سلامت ارازگلدی سلامت 1000 50.0 5 / 9 (12.0) 01:06.590 -