مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم تهران
1397/06/30
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1400 50.0
هفته پنجم تهران
1397/06/23
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1000 50.0 2 01:02.120
هفته چهارم تهران
1397/06/16
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1000 54.0 1 01:02.700
هفته سوم تهران
1397/06/09
تیم پلاتینا امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی 1000 52.0 5 01:04.860