مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1200 53.0 5 01:16.990
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1000 50.0 2 01:02.330